Meet the Team

Dalton Headshot.jpg

Dalton Han Co-Founder & CEO

John Headshot.jpg

John Wu Co-Founder & CTO

Kevin Headshot.jpg

Kevin Yang Operations & Support

Josh Headshot.jpg

Josh Beinhacker User Experience

Phil Headshot.jpg

Phil Baik Design

Diana Headshot.jpg

Diana Seo Marketing

Dani Headshot.jpg

Dani Richmand Marketing & Media Relations

Tim Headshot.jpg

Tim Kuhlendahl Partner Management